INSULATION COATING Mascoat Thermal Insulation : คือ ฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) ชนิดพ่น (Insulation Coating) เป็นนวัตกรรมใหม่ของฉนวนกันความร้อน ด้วยเทคโนโลยีฉนวนเซรามิค(Ceramic Insulaiton Coating) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรองมาตรฐานมากมาย อาทิเช่น NSF, Mas Certify Green Products, UL, NACE Mascoat มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกันความร้อนได้ ทั้งแบบ การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) การพาความร้อน (Convection) และการนำความร้อน (Conduction) ซึ่งฉนวนแบบเดิมกันได้เฉพาะการนำความร้อน (conduction) เท่านั้น ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้มากกว่า ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีฉนวนเซรามิค(Ceramic Insulation Coating) ของ Mascoat ซึ่งเป็นฉนวนแบบพ่น (Insulation Coating) สามารถป้องกันการเกิดสนิมภายใต้ฉนวน (CUI:Corrosion Under Insulation) ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งยังสามารถตรวจเช็คความเสียหายของฉนวนได้ด้วยตาเปล่า   Mascoat ยังคงประสิทธิภาพได้ตลอดอายุการใช้งาน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 5-8 ปี ทำให้ไม่ต้องสูญเสียต้นทุนการซ่อมบำรุงอีกด้วย โดยเฉพาะจุดที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงบ่อยๆ สามารถใช้ Mascoat พ่นซ่อมเฉพาะจุดได้อย่างง่ายดาย ดูสาธิตวิธีพ่น https://youtu.be/lJSe9mFfmno Mascoat เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองเป็น Green Product จาก MAS ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเนื่องจากมีสารไอระเหย(VOC:Volatile Organic Compound) ในระดับต่ำ ง่ายต่อการจัดการของเสียเมื่อหมดอายุการใช้งาน เมื่อเทียบกับฉนวนแบบเดิม อีกทั้ง Mascoat ยังเป็นโปรดักส์ที่มีความปลอดภัยสูง (Flame Spread, smoke developed,Fire rating: Class Aดูวิดีโอเทส https://youtu.be/sVjm6RluuqI

Mascoat Thermal Insulation มี 3 ชนิด Industrial DTI ฉนวนพ่นกันความร้อน , WeatherBloc-IC ฉนวนหลังคาและอาคาร, Industrial AC ฉนวนกันการควบแน่น (condense) ในท่อน้ำเย็น

 
Mascoat Industrial-DTI เป็นฉนวนกันความร้อน ออกจากระบบ ใช้สำหรับ ท่อร้อน เช่น ท่อสตีม(steam pipe), หม้อต้มไอน้ำ(Boiler), หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ(Retort ) หรือ พื้นผิวที่มีความร้อนอื่นๆ ความร้อนผิวท่อไม่เกิน 190°C เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน โดยพ่นความหนาเพียง 3-5 มม. โหลดdata-sheet
Mascoat’s Industrial-AC (Anti-Condensation) เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อน ป้องกันการเกิดการควบแน่น (Anti-Condensate) ทั้งภายใน และภายนอกภาชนะ ใช้สำหรับ ท่อเย็น เช่น ท่อน้ำเย็น(chiller water pipe), ระบบแอร์(HVAC), ตู้เย็น(Refrigerant ) หรือ พื้นผิวที่มีความเย็นอื่นๆ ความร้อนผิวท่ออยู่ที่ 10-90°C เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน โดยพ่นความหนาเพียง 3-5 มม. โหลดdata-sheet
Mascoat’s WeatherBloc-HRC เป็นฉนวนกันความร้อน(Thermal Insulation) สำหรับอาคาร ป้องกันการเกิดการถ่ายเทความร้อนจากบรรยากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร ทำให้ตัวอาคารเย็น และลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในระบบแอร์ อีกทั้งยังช่วยควบคุมอุณหภูมิในห้องได้ดีอีกด้วย ใช้ได้ทั้งการพ่นที่ตัวอาคาร หรือ หลังคา โหลดdata-sheet