mascoat insulation coating

mascoat insulation coating

ภาพวัดอุณหภูมิผิวเตาหลอมเปรียบเทียบระหว่างก่อนพ่นฉนวนและหลังพ่นฉนวน

ภาพวัดอุณหภูมิผิวเตาหลอม

Both comments and trackbacks are currently closed.