ฉนวนกันความร้อนแบบพ่น (Insulation Coating) ประสิทธิภาพสูง ลดอุณหภูมิ ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน

Insulation Coating ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ

ในโรงงานที่มีการใช้เตาหลอม เตาอบอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานแก้ว โรงงานซีเมนต์ เป็นต้น เป็นกระบวนการผลิตที่นำความร้อนเข้ามาใช้ในการทำงาน นอกจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแล้ว ยังใช้พลังงานมากมายมหาศาลเพราะความร้อนสูญเสียความร้อนผ่านไอเสียในระดับสูง เราจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน และลดการสูญเสียพลังงาน หากเราเข้าใจหลักการทำงานของเตา การตรวจวัด วิเคราะห์  และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ก็จะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้   ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงลดการสูญเสียความร้อนที่ผิวเตาเราสามารถทำได้โดยการทำฉนวนกันความร้อนแบบพ่น (Insulation Coating)  เป็นเทคโนโลยีใหม่จากอเมริกา คุณสมบัติพิเศษที่สามารถกันความร้อนได้ ทั้งแบบ การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) การพาความร้อน (Convection) และการนำความร้อน (Conduction) อ่านเพิ่มเติม  ซึ่งฉนวนแบบเดิมกันได้เฉพาะการนำความร้อน (conduction) เท่านั้น ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้มากกว่า ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

Insulation Coating เพื่อลดพลังงานในเตาหลอมอลูมิเนียม
ทำ Insulation Coating เพื่อลดพลังงาน และลดอุณหภูมิ Ambeint Temp ในเตาหลอมอลูมิเนียม

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
* ลดการสูญเสีย = ลดการใช้พลังงาน = ลดโลกร้อน = ลดต้นทุน

ทำฉนวนแบบพ่น Mascoat Industrial DTI พ่นที่ผิวเตาหลอมอลูมิเนียมขนาด 33  ตารางเมตร

พ่นที่ความหนา 5 mm.. โดยจะวัดอุณหภูมิที่ผิวเตาทั้งหมด 15 จุด

อุณหภูมิที่ผิวเตาจุดที่สูงที่สุด อยู่ที่ 131.2 °C หลังพ่นฉนวนลดลงเหลือ 80.9 °C

อุณหภูมิลดลง  50.3 °C  คิดเป็น  38% แต่เมื่อวัดทั้งหมด 15 จุดเฉลี่ยแล้วค่าอุณหภูมิที่ลดลงจะอยู่ที่ 33.5%

เมื่อมาดูค่าการประหยัดพลังงาน

ก่อนทำฉนวน ใช้แก๊สสำหรับหลอมอลูมิเนียม 1 kg  =  0.2162 m3/day/kg(Al)

หลังทำฉนวน ใช้แก๊สสำหรับหลอมอลูมิเนียม 1 kg  =  0.1885  m3/day/kg(Al)

พลังงานลดลง 0.0277  m3/day/kg(Al) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงถึง  12.81%

ค่าประหยัดพลังงาน  2.74  MMBTU/Day  คิดเป็นเงิน  1,033  Bath/Day

คิดเป็นเงินจำนวนหลายแสนบาทต่อปี  เป็นท่านจะปล่อยให้สูญเสียขนาดนี้หรือไม่