Dust Collector สำหรับแก้ปัญหาฝุ่นในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เมื่อมีการใช้ Mold ขึ้นรูปชิ้นงานแล้วจะต้องนำ Mold มาขัดทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ต่อ ซึ่งเกิดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย แก้ปัญหาด้วยเครื่อง Dust Collector AVT K3 จากการปรับแก้ผลคือฝุ่นไม่กระจายออกมาข้างนอก ทำให้กระบวนการผลิตสะอาดขึ้น

dustcollector for automotie
AVT K3 สำหรับ งานขัด ชิ้นส่วนยานยนต์