โรงงานผลิตถุงมือ

Dust collector สำหรับใช้ดักฝุ่นถุงมือยาง
Dust collector สำหรับใช้ดักฝุ่นถุงมือยาง

ปัญหา : ฝุ่นแป้งจากถุงมือจากกระบวนการผลิต

การจัดการ : ติดตั้งเครื่อง DUST COLLECTOR
WITH COVER SILENCER กันเสียงเพราะตั้งเครื่อง
ในไลน์ผลิต และปรับแก้ขนาดด้านบนเครื่องสามารถ
ให้สามารถติดตั้ง FILTER เพิ่มเติม ในอนาคต

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นในไลน์ผลิตได้

เครื่องที่ใช้  : Dust Collector K10  with Cover 4 Unit
@3000 CFM 10 Hp

ผล : แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เป็นที่น่าพอใจ