Dust collector AVT แก้ปัญหาฝุนผงตะกั่ว
Dust collector AVT แก้ปัญหาฝุนผงตะกั่ว

โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์

ปัญหา : ปัญหาเรื่องฝุ่นผงตะกั่วจากการเท จากเตาเผาลงถังเก็บ

การจัดการ : ปัญหาเรื่องฝุ่นผงตะกั่วจากการเท จากเตาเผาลงถังเก็บ ฝุ่นมีลักษณะละเอียด จึงเลือกไส้กรองแบบ membrane

เครื่อง ที่เลือกใช้ AVT K3 @1200 CFM

ผล : ลูกค้าพอใจกับปัญหาฝุ่นที่ลดลงภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม