โรงงานทำเครื่องดื่ม

Dust Collector-K5 with cover ;Outdoor Type
Dust Collector-K5 with cover

ปัญหา : ฝุ่นแป้ง ฝุ่นผงจากกระบวนการผสม

การจัดการ : ติดตั้งเครื่อง DUST COLLECTOR
WITH COVER SILENCER

เครื่องที่ใช้  : Dust Collector K5 BIN  with Cover
@2000 CFM 5.5 Hp

ผล : แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เป็นที่น่าพอใจ